Ενημέρωση για την Επεξεργασία Προσωπικών Δεδομένων

Η «ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.» με έδρα την Πυλαία, Θεσσαλονίκη (ΤΕΡΜΑ 17ης Νοέμβρη, τηλ. 2310-984000, info@genesishospital.gr) λαμβάνει ιδιαίτερη μέριμνα για την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας. Για τον λόγο αυτό, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε, βάσει του Γενικού Κανονισμού Προστασίας Δεδομένων (679/2016 ΕΕ) και της εθνικής νομοθεσίας (ν. 4624/2019, ως ισχύει), σχετικά με την προστασία των προσωπικών δεδομένων σας και να ζητήσουμε τη συγκατάθεσή σας, για την αποστολή σε εσάς ενημερωτικών μηνυμάτων (newsletter) για την προβολή και προώθηση των υπηρεσιών, συμπεριλαμβανομένων των πεδίων του Internet & Social Media Marketing, του e-mail marketing, του SMS Marketing, της διοργάνωσης ενημερωτικών δράσεων και εκδηλώσεων πολύ-θεματικού χαρακτήρα προς τους επαγγελματίες υγείας, τους πελάτες αλλά και το ευρύ κοινό, καθώς και πάσης φύσεως λοιπές ενέργειες marketing (direct marketing, έντυπη προβολή κλπ).

Συμπληρώνοντας την ανωτέρω φόρμα συμμετοχής η ΓΕΝΕΣΙΣ λαμβάνει τα ανωτέρω προσωπικά σας δεδομένα (ονοματεπώνυμο, τηλέφωνο επικοινωνίας, email επικοινωνίας, ιδιότητα) στο πλαίσιο διοργάνωσης της Ημερίδας μας με τίτλο «Διατήρηση Γονιμότητας: Τι ειναι και πως υποστηρίζει τον σύγχρονο τρόπο ζωής» και με σκοπό τη συμμετοχή σας σε αυτή. Τα δεδομένα αυτά τα συλλέγουμε και τα επεξεργαζόμαστε αποκλειστικά για τον ανωτέρω σκοπό. Αποδέκτες των προσωπικών δεδομένων αποτελούν το εξουσιοδοτημένο προσωπικό μας. Η Γένεσις εφαρμόζει τις βέλτιστες πρακτικές διασφάλισης των προσωπικών δεδομένων, μέσω της υλοποίησης των απαραίτητων τεχνικών και οργανωτικών μέτρων, με σκοπό την ασφαλή, ορθή χρήση και ακεραιότητα των δεδομένων και προκειμένου να αποτρέπεται η μη εξουσιοδοτημένη ή τυχαία πρόσβαση, επεξεργασία, διαγραφή, αλλοίωση ή άλλη χρήση αυτών. Σε κάθε περίπτωση, έχετε δικαίωμα πρόσβασης, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας των προσωπικών δεδομένων σας, εναντίωσης και περιορισμού της επεξεργασίας, σύμφωνα με το ισχύον νομοθετικό πλαίσιο περί προστασίας των δεδομένων προσωπικού χαρακτήρα. Επιπλέον, διατηρείτε το δικαίωμα να ανακαλέσετε οποτεδήποτε τη συγκατάθεσή σας, με απλή δήλωση απευθυνόμενη στο ΓΕΝΕΣΙΣ επιλέγοντας (κάνοντας κλικ) στο σύνδεσμο unsubscribe που υπάρχει στο υποσέλιδο (footer) οποιουδήποτε email που θα λαμβάνετε από εμάς ή επικοινωνώντας μαζί μας στο info@genesishospital.gr. Σημειώνεται ότι στην περίπτωση αυτή, η νομιμότητα της επεξεργασίας των δεδομένων, που βασίσθηκε στη συγκατάθεση, δεν επηρεάζεται από την ανάκληση της συγκατάθεσης αυτής, έως το χρονικό σημείο που αιτηθήκατε την ανάκληση. Τέλος, η ΓΕΝΕΣΙΣ θα τηρήσει σε σχετικό αρχείο το εν λόγω ηλεκτρονικό αποδεικτικό παροχής συγκατάθεσης, για όσο χρονικό διάστημα απαιτείται προς απόδειξη της συγκατάθεσής σας, βάσει των διατάξεων της νομοθεσίας και τηρουμένων των ανωτέρω διατυπώσεων.

Για την άσκηση των παραπάνω δικαιωμάτων σας και για οποιαδήποτε απορία σχετικά με τα προσωπικά σας δεδομένα, παρακαλούμε όπως επικοινωνήσετε μαζί μας:

«ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.» με έδρα την Πυλαία, Θεσσαλονίκη : Τέρμα 17ης Νοέμβρη, τηλ. 2310-984000, info@genesishospital.gr

Υπεύθυνος Προστασίας Δεδομένων (DPO): dpo@genesishospital.gr

Δια του παρόντος δηλώνετε ότι έχετε λάβει γνώση και κατανοήσει την ανωτέρω ενημέρωση, σχετικά με την προστασία των δεδομένων σας προσωπικού χαρακτήρα και συναινείτε στην επεξεργασία των δεδομένων αυτών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Κανονισμού (ΕΕ) 2016/679 (Γενικός Κανονισμός για την Προστασία Δεδομένων / ΓΚΠΔ) και του ν. 4624/2019, από την «ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.»  (ως Υπεύθυνος Επεξεργασίας) για τη λήψη ενημερωτικού newsletter μέσω email.