ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΕΠΙΣΚΕΠΤΩΝ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΠΟΥ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΟΥΝ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΕΙΑ ΜΕΣΩ ΤΗΣ ΙΣΤΟΣΕΛΙΔΑΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΠΕΞΕΡΓΑΣΙΑ ΤΩΝ ΠΡΟΣΩΠΙΚΩΝ ΤΟΥΣ ΔΕΔΟΜΕΝΩΝ

  1. Υπεύθυνος Επεξεργασίας είναι η ανώνυμη εταιρεία με την επωνυμία «ΓΕΝΕΣΙΣ Α.Ε. ΜΑΙΕΥΤΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΟΛΟΓΙΚΗ ΧΕΙΡΟΥΡΓΙΚΗ ΚΛΙΝΙΚΗ ΓΥΝΑΙΚΑΣ Α.Ε.» με έδρα την Πυλαία, Θεσσαλονίκη (ΤΕΡΜΑ 17ης Νοέμβρη, τηλ. 2310-984000, info@genesishospital.gr) (εφεξής η «Εταιρεία»).
  2. Τα προσωπικά δεδοµένα που συλλέγουµε και επεξεργαζόµαστε είναι τα στοιχεία ταυτοποίησής σας και επικοινωνίας µαζί σας (δηλ. το ονοματεπώνυμό σας και τη διεύθυνση ηλεκτρονικού σας ταχυδρομείου) καθώς και οποιαδήποτε άλλα προσωπικά σας δεδοµένα συμπεριλάβετε στο μήνυμά σας προς την Εταιρεία.
  3. Σκοπός της επεξεργασίας είναι η εξυπηρέτηση των εννόµων συµφερόντων που επιδιώκει η Εταιρεία σύµφωνα µε το άρθρο 6 παρ. 1στ του Γενικού Κανονισμού για την Προστασία των Προσωπικών Δεδομένων 2016/679 και συγκεκριμένα η επικοινωνία της Εταιρείας με εσάς, τους επισκέπτες της ιστοσελίδας της, που επικοινωνείτε μαζί μας για οποιοδήποτε θέμα επιθυμείτε.
  4. Η Εταιρεία δεν θα διαβιβάσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα σε τρίτες χώρες εκτός Ε.Ε.
  5. Η Εταιρεία θα τηρήσει τα ως άνω προσωπικά σας δεδοµένα για χρονικό διάστηµα τριών (3) μηνών, µετά το πέρας του οποίου θα τα διαγράψει.
  6. Οποιαδήποτε στιγµή το επιθυµείτε έχετε δικαίωµα πρόσβασης, εναντίωσης (προβολής αντιρρήσεων), περιορισµού της επεξεργασίας, διόρθωσης, διαγραφής και φορητότητας, εφόσον αυτό είναι εφικτό. Έχετε επίσης δικαίωµα υποβολής καταγγελίας στην Αρχή Προστασίας Δεδοµένων Προσωπικού Χαρακτήρα (www.dpa.gr), σε περίπτωση παραβίασης των προσωπικών σας δεδοµένων.
  7. Για οποιαδήποτε περαιτέρω πληροφορία αναφορικά με την επεξεργασία των προσωπικών σας δεδομένων ή την άσκηση οποιουδήποτε δικαιώματός σας, ή την υποβολή παραπόνου, μπορείτε να επικοινωνείτε με τον Υπεύθυνο Προστασίας Δεδομένων (Data Protection Officer) της Εταιρείας, στην ηλεκτρονική διεύθυνση: dpo@genesishospital.gr.