Διατήρηση Γονιμότητας

Κατευθυντήριες οδηγίες για την διατήρηση γονιμότητας
Ευρωπαϊκή Εταιρεία Ανθρώπινης Αναπαραγωγής και Εμβρυολογίας (ESHRE), 2020

Πρόγνωση της πιθανότητας απόκτησης παιδιού μετά από κρυοσυντήρηση ωαρίων
2021 Goldman και συνεργάτες, Ιατρική Σχολή Harvard